המרכז האקדמי למשפט ולעסקים  
חיפוש
משפט דת ותרבות סוגי זכויות קבוצות מוחלשות

עדות דתיות > מבוא

כללי


החוק הישראלי מכיר בקיומן של עדות דתיות שונות ומעניק לממשלת ישראל את הסמכות להכריז על עדה דתית כעדה דתית מוכרת בהתאם לשיקול דעתה. היהודים והמוסלמים אינם נחשבים לעדות דתיות, אך כל הדתות האחרות המוכרות על ידי המדינה מאורגנות כעדות דתיות. עדות דתיות מוכרות זוכות לאוטונומיה בניהול ענייניהן הפנימיים אך המדינה מסדירה בחקיקה את ארגונן ולרובן בתי דין עצמאיים המוקמים מכח חוק ודנים בענייני המעמד האישי של בני העדה. בית המשפט דן בעניינים שונים הנוגעים לעדות דתיות ובכללם תביעות להכרה בעדות דתיות, סמכויות בתי הדין של העדות השונות, מינוי נושאי תפקידים בעדה ואפליה תקציבית בין עדות.משפט דת ותרבות

דת ומדינה נושאי משנה
 
  המרכז האקדמי למשפט ולעסקים פורטל זכויות האדם