המרכז האקדמי למשפט ולעסקים  
חיפוש
משפט דת ותרבות סוגי זכויות קבוצות מוחלשות

עדות דתיות > חקיקה

כללי
חוק שיווי זכויות האישה, תשי'א-1951

החוק קובע את זכותן של נשים לשוויון עם גברים. עם זאת סעיף 7 ( ג ) לחוק קובע כי עקרון השוויון לא יחול על מינוי נשים לתפקידי דת.
נוהל למתן תמיכות מאת המשרד לענייני דתות למוסדות דת של עדות לא-יהודיות

הנוהל קובע קריטריונים למתן תמיכות כספיות למוסדות דת שאינן יהודיות.
צו הכרזה על עדה דתית (הכנסיה האוונגלית האפיסקופלית בישראל), תש'ל-1970

בצו מכירה ממשלת ישראל בכנסיה האוונגלית האפיסקופלית כעדה דתית מוכרת.
צו עדה דתית (האמונה הבהאית), תשל'א-1971

בצו מכירה ממשלת ישראל בעדה הבהאית כעדה דתית מוכרת.
תקנות העדות הדתיות (ארגונן) (אגרות), תשי'ז – 1957

בתקנות אלה מסמיך שר הדתות את המועצות הדתיות היהודיות להטיל אגרות בעד השירותים שניתנים על ידם.
תקנות העדות הדתיות (ארגונן) (העדה הדרוזית), תשי'ז 1957

התקנות מכירות בעדה הדרוזית כעדה דתית מוכרת וקובעות את הרכב המועצה הדתית הדרוזית, כינון מוסדות העדה והטלת אגרות.
פקודת עדות דתיות

הפקודה מסמיכה את שר הדתות להתקין תקנות שתאפשרנה התארגנותן של עדות דתיות והכרה בהן על ידי ממשלת ישראל
פקודת בתי הדין האזרחיים והדתיים (שיפוט)

הפקודה מגדירה את חלוקת הסמכויות בין בתי המשפט האזרחיים לבתי הדין הדתיים בעניינים הנוגעים לווקפים
חוק הקאדים, תשכ'א – 1961

החוק קובע והראות בדבר מינויי קאדים, כהונתם וכשירותם לשבת בדין.
חוק בתי הדין השרעיים (אישור מינויים), תשי'ד – 1953

החוק נותן תוקף לבתי הדין השרעיים ולקאדים המכהנים בהם.
בתי – הדין הדרוזיים (הוראות מיוחדות), תשכ'ז – 1967

החוק קובע נסיבות בהן ניתן יהיה לקיים דיון בשני שופטים וכן נסיבות בהן שופט שיצא לקצבה יוכל להמשיך כהונתו.
חוק בתי דין דתיים (כפיית ציות ודרכי דיון), התשט'ז – 1956

החוק קובע את דרכי הדיון בבתי דין דתיים ומסמיכם לכפות ציות לצווי בית הדין באמצעות העונשים הקבועים בו.
סעיף 3א לחוק יסודות התקציב

סעיף החוק מגדיר מהו מוסד ציבורי וקובע כי חלוקת הכספים למוסדות תעשה לפי מבחנים שוויונים. כן נקבע מנגנון תקצוב מיוחד למרכז החינוך העצמאי ולמעיין החינוך התורני.
חוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים, תשכ'ג-1962

החוק מקים את בתי הדין הדרוזיים, מעניק להם שיפוט ייחודי בענייני נישואין וגירושין של דרוזים בישראל ומסדיר את סמכותיהם, הרכבם וכו'.
משפט דת ותרבות

דת ומדינה נושאי משנה
 
  המרכז האקדמי למשפט ולעסקים פורטל זכויות האדם